Topalov, V. - Kramnik, V. (1-0)
Candidatos 2014 (2014.03.19)
© Chess tempo