Vrolijk, Liam - Kevlishvili, Robby (1/2-1/2)
Groningen 2015 (2015.12.21)
© Chess tempo